نقش تفاهم در ازدواج پیروز

به گزارش مجله بای بلاگ، تفاهم در ازدواج و زندگی مشترک از مهمترین عواملی است که موجب موفقیت ازدواج می شود و بررسی بیشتر متغیرهای دیگر در ازدواج مقدمه داشتن تفاهم است.

نقش تفاهم در ازدواج پیروز

برای یک ازدواج پیروز و زندگی مشترک سالم اولین و مهمترین معیار وجودتفاهم بین زن و شوهر است. در واقع بررسی عولمل موثر در ازدواج مانند تفاوت هایفرهنگی، قومیتی، تحصیلات، سن و ... با این هدف انجام می گردد که زن و مرد پس از ازدواجاز تفاهم بیشتری در زندگی داشته باشند.

تفاهم در ازدواج به چه معناست؟

تفاهم به معنای مقصود یکدیگر را فهمیدنو درک کردن است. در ازدواج به معنای فهم مشترک یا فهم نزدیک همسران نسبت به موضوعاتمختلف است.بسکمک از زن و شوهرها اختلاف خود را عدمتفاهم اظهار می کنند که صحیح نیست. یکی از موضوعاتی که باعث اشتباه می گردد مترادف گرفتنتفاهم و توافق است.

تفاهم یعنی فهم نزدیک به هم داشتن ولیتوافق یعنی تلاش برای رسیدن به یک فهم نزدیک به هم که ممکن است اتفاق بیفتد یاخیر.افرادی که با هم تفاهم دارند به راحتی درکمال نشاط با هم زندگی می کنند ولی کسانی که در مواردی با هم توافق کرده اند ولو توافقنامه نوشته باشند چه بسا به توافقات خود عمل نکنند و پایبندی به آن ضمانت اجرایی ندارد.

دلیل اینکه افرادی از نظر سنی، فرهنگی،اجتماعی، تحصیلی و... با هم برای ازدواج مناسب نیستند، آن است که این تفاوت ها موجبمی گردد باهم تفاهم نداشته باشند یعنی نظرات شخصی که 25 سال دارد با فردی که 50 سالدارد در زمینه های مختلف با هم متفاوت است یعنی با هم تفاهم ندارند. تفاهم جایگاه مهمی در زندگی دارد. آنچه در مورد انتخاب همسر مهم است،تفاهم است. برای آنکه بفهمیم با چه کسی تفاهم داریم لازم است خودمان و خواسته هایمانو طرف مقابل را بشناسیم.

تفاهم بر سر چه متغیرهایی لازم است؟

برخی از موضوعاتی که لازم است قبل از آغاززندگی مشترک میزان تفاهم زن و مرد با یکدیگر در مورد آنها بررسی گردد:

1- فلسفه زندگی: باورهای مذهبی و فلسفی در عمق وجود ما ریشهدارند و تغییرشان کار آسانی نیست. شاید در ظاهر به هم شبیه باشید و در چند ماه اولآشنایی به مسئله ای برنخورده باشید اما در درازمدت این تفاوت ها ممکن است برایتان دردسربسکمک درست کند. از جمله موضوعاتی که در این زمینه باید بررسی گردد، اولویت بندی مسائلزندگی، میزان اطمینان به مردم و خود، هدف از زندگی، باورها و وظایف قومی - نژادی ومذهبی و نیز نقش خود در جهان هستی است.

2- اهداف آینده: تفاهم در برنامه ها و اهداف آینده مهم است؛چون قرار است این آینده را با هم شریک شوید. محل زندگی، شغل، تحصیل، بچه ها، خانواده،پول و …عواملی هستند که می توانند جزیی از مسائل آینده باشند؛ مثلا اگر شما شیفته اینباشید که با پنج شش بچه در یک دهکده ساحلی زندگی آرامی را بگذرانید اما او بخواهد بهکره ماه سفر کند، روزی خواهد رسید که ناگزیر مسیرتان را از هم جدا می کنید. یادتانباشد انتخاب میان با هم ماندن و چشم پوشی از آرزوها یا تنها به راه خود ادامه دادنکار آسانی نیست.

3- مسایل مالی: بسکمک از بحث و جدل های زن و شوهری بهخاطر مسایل مالی است. برای مثال باید بر سر اینکه هزینه خانواده راچه کسی تامین می کند، چطور این پول باید خرج گردد و آیا آن درآمد، جوابگوی نیازهای یکخانواده است یا خیر و آیا دو روز زندگی را باید خوش بود یا باید برای روز مبادا پسانداز کرد و مواردی از این قبیل تفاهم داشت.

4- مسائل احساسی: یکی از ابعاد مهم ازدواج و البته یکی ازرایج ترین موضوعات اختلاف برانگیز مسایل احساسی می باشد. از قلم نیاندازید همسر آینده شماقبل از اینکه شریک زندگی شما باشد، شریک عاطفی شماست و در این زمینه موضوعاتی وجوددارد که حتما باید درباره شان صحبت کنید؛ مثلا اینکه چه چیزهایی راضی یا ناراحت تانمی کند، چه چیزهایی به شما احساس دوست داشته شدن می دهد، معمولا چه کارهایی برای نشاندادن عشق تان انجام می دهید و اینکه اصلا چقدر به عشق و عاشقی اعتقاد دارید.

5- نقش زن و مرد: اگر شما و همسرتان بتوانید به شکل مسالمتآمیزی درباره نقش زن و مرد در زندگی مشترک گفتگو کنید، به احتمال زیاد بسیار با یکدیگرسازگار خواهید بود و یکدیگر را پشتیبانی خواهید کرد.پس حتما قبل از ازدواج حوزه مسئولیت هایتان را مشخص کنید و به توافقبرسید.

6- فرزندان: باید بر سر تعداد فرزندان، زمان بچه دارشدن و تربیت فرزندان تفاهم داشته باشید. یا اگر بچه دار نشدید یا فرزندی مشکل دار بهزندگی شما وارد شد، باید از قبل به توافق نهایی برای حل این معضلات رسیده باشید.

7- اوقات فراقت: مهمانی ها، رفت و آمدها، تفریحات و سرگرمی هاهم موضوع مهمی در داشتن تفاهم در ازدواج می باشند. می توانید درباره میزان روابط صمیمانه تانبا اقوام و دوستان، تعداد برگزاری یا شرکت در مهمانی ها در مدت یک ماه یا یک سال ونیز موضوعاتی از این دست با یکدیگر گفتگو کنید.

8- تعهد و وفاداری: تعریف وفاداری برای هر کس متفاوت است؛ یعنیممکن است شما خوش و بش با همکاران را یک موضوع کاملا عادی تلقی کنید اما به نظر همسرتاناین کارها در چهارچوب ازدواج نگنجد.گفتگوی شفاف درباره این موضوع و رسیدنبه تفاهم سبب می گردد به جای اعتماد مبهم و بی اساس، اعتمادی ریشه دارتر نسبت به همداشته باشید و در نتیجه دلگرمی و آرامش بیشتری در زندگی تان جاری گردد.

از آنجا که ازدواج حوزه ای است با متغیرهایمتعدد، اگر در مورد هر یک از این متغیرها فهم مشترک و یا نزدیک به هم داشته باشیم درآن مورد خاص تفاهم خواهیم داشت، تفاهم یک مفهوم کلی است که از تک تک متغیرهای ازدواجمی تواند به وجود آید. مهم ترین متغیرهایی که در ازدواج وجود دارد و در تفاهم نقش دارندعبارتند از:

 • انتظار از ازدواج
 • تعامل و ارتباط
 • حل تعارض
 • مسائل مالی
 • اهداف
 • باورها و نگرشها
 • علائق
 • ارتباط جنسی
 • فرزند و فرزندپروری
 • نقش زن و مرد در زندگی
 • خواسته ها
 • مسائل فرهنگی و تربیتی
 • مسائل سیاسی
 • مسائل اجتماعی
 • مسائل اخلاقی
 • و...

لازم است که تک تک این متغیرها بین زوجینبررسی گردد، اگر در همه زمینه ها تفاهم وجود داشته باشد یعنی نظر زوجین به هم نزدیکباشد می گوییم بین زن و شوهر تفاهم وجود دارد.

تفاهم پس از ازدواج به وجود می آید؟

تفاهم به معنی تناسب و اشتراک طرفینی درحیطه فکر و اخلاق و عمل نقش اساسی در زندگی مشترک دارد چون دو نفری که این مقدار اشتراکدارند بهتر و با اختلاف کمتری می توانند با هم زندگی کنند.

با توجه به اینکه تفاهم اشتراک فکری و اخلاقیو عملی است، لازم است این اشتراک قبل ازدواج وجود داشته باشد چون ایجاد تفاهم بعد ازدواجدر گرو تغییر فکر و اخلاق و رفتاری است که در معمول افراد کار مسئله ای می باشد. بخاطر اینکه وقتییک نفر سالها با یک نوع فکر و اخلاق و رفتار پرورش پیدا کرده است، بعید است که بعداز ازدواج به راحتی بتواند تغییر کند.

البته اگر اختلاف فکری اخلاقی رفتاری طرفیندر موارد اصلی و زیاد نباشد، جذابیتهای عاطفی و جنسی طرفین سبب می گردد که هر کدام بخاطرطرفش کوتاه بیاد یا او را به همین صورتی که هست بپذیرد و یا اینکه سعی کند خودش راتغییر بدهد. لذا وجود تفاهم در موارد اصلی به شرط وجود عشق و علاقه بین طرفیناحتمالا کافیست و به تفاهم یا گذشتن از اختلافات جزئی کمک خواهد کرد.

برگرفته از: کتاب آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، مجله پیروزیت، سایت مشاوره ازدواج

گروه روانشناسی خبرنگاران

adeliasafar.com: سفرهای ادلیا: ارزانترین تورهای مسافرتی اروپایی، آسیایی و کانادا را از ما بخواهید.

dorezamin.com: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!

منبع: setare.com
انتشار: 10 آبان 1400 بروزرسانی: 10 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 5315

به "نقش تفاهم در ازدواج پیروز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش تفاهم در ازدواج پیروز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید