درز طرح عبدالله برای حکومت مشارکتی به رسانه ها در افغانستان

به گزارش وبلاگ خرید، برخی رسانه ها در افغانستان درباره طرح عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی با اشرف غنی تحت عنوان چارچوب توافق سیاسی افشاگری کردند.

درز طرح عبدالله برای حکومت مشارکتی به رسانه ها در افغانستان

به گزارش دفتر منطقه ای خبرنگاران، روزنامه 8صبح در افغانستان مدعی شد که به طرح تیم عبدالله برای چگونگی تشکیل حکومت مشارکتی با اشرف غنی دست یافته است.

این در حالی است که سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی در گفت وگوی ویدئویی با کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان اظهارداشت: عبدالله ریاست شورای مصالحه را پذیرفته است و بزودی بحران کنونی حل خواهد شد.

تا به امروز تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی واکنشی نشان نداده اند.

این طرح شامل شش محور شورای عالی دولت، صدارت اجرایی با موضوع صلح، مشارکت، اصلاحات بنیادی، مکانیسم نظارت و تطبیق و مدت اعتبار می گردد و تا خاتمه دوره حکومت مشارکتی اعتبار داد.

متن کامل طرح عبدالله در ادامه آمده است:

چارچوب توافق سیاسی

به نام خدا

با تقدیر از تلاش های مستمر شخصیت های ملی و نظرات مفید جامعه بین المللی در رابطه با حل بحران انتخاباتی در کشور؛

با تاکید به این که هریک از طرف ها، -ثبات وهمگرایی و دولت ساز- در قبال نتیجه انتخابات دیدگاه خاص خود را دارند؛

با درک این که دوام این شرایط به نفع کشور و مردم افغانستان نیست؛ و به منظور عبور از بن بست و ایجاد دولت مبتنی بر توافق سیاسی، محورهای ذیل، به عنوان چارچوب یک توافق سیاسی معقول ارایه می گردد.

برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی ایجاد می گردد.

این شورا در مسایل کلان ملی، مناسبات افغانستان با کشورهای جهان، تحکیم وحدت ملی، تحقق عدالت اجتماعی و اصلاحات ساختاری دولت، به رییس جمهور و رهبری دولت مشوره می دهد.

اعضای شورای رهبری دولت شامل پروتکل خاص دولتی شده و برای شان تدابیر امنیتی لازم در نظر گرفته می گردد.

1- رسمیت و ایجاد

صدارت اجرایی با موضوع صلح به اساس توافق سیاسی ایجاد می گردد؛

صدراعظم اجرایی با موضوع صلح به اعتبار امضای رهبران دو طرف توافق رسمیت پیدا می کند.

این حکم در مورد معاونان انتخاباتی صدارت اجرایی با موضوع صلح نیز تطبیق می گردد.

دفتر صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، قصر سپیدار می باشد.

کننده خاص رهبر تیم ثبات وهمگرایی به حیث کننده خاص صدراعظم اجرایی با موضوع صلح معین می گردد.

2- صلاحیت ها

صدراعظم اجرایی با موضوع صلح دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

رهبری تمام امور مربوط به فرایند ملی صلح؛

رهبری جلسات شورای عالی رهبری و شورای عالی مصالحه ملی؛

دعوت شورای وزیران در موارد مربوط به فرایند صلح؛

معین و تقرر تمامی مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوطه، بشمول وزارت دولت در امور صلح؛

ایجاد اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی در مورد صلح؛

جلب کمک های بین المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح؛

جلب کمک های توسعه ای بین المللی برای بازسازی کشور بعد از برقراری صلح.

3- پروتکل

صدراعظم اجرایی با موضوع صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات در جایگاه شخص دوم کشور قرار گرفته است.

معاونان انتخاباتی صدراعظم اجرایی با موضوع صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات هم ردیف معاونان رئیس جمهور است.

کننده خاص صدراعظم اجرایی با موضوع صلح از نظر پروتکل، امنیت و تشریفات هم ردیف کننده خاص رئیس جمهور است.

4- بودجه

صدارت اجرایی با موضوع صلح واحد بودجوی مستقل است.

بودجه صدارت اجرایی با موضوع صلح از جانب دولت افغانستان تامین می گردد؛

صدراعظم اجرایی با موضوع صلح می تواند از مراجع کمک کننده بین المللی نیز بودجه دریافت کند.

صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، در مصرف بودجه صلاحیت کامل دارد.

5- تشکیلات

صدارت اجرایی با موضوع صلح دارای تشکیلات ذیل می باشد.

شورای عالی رهبری؛ (متشکل از رهبران بزرگ سیاسی و شخصیت های ملی)

شورای عالی مصالحه ملی؛ (متشکل از تعدادی از اعضای شورای ملی، کنندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی)

وزارت دولت در امور صلح به حیث دارالانشاء؛

هیأت مذاکره کننده با طالبان؛

سایر تشکیلات مورد ضرورت؛

6- ایجاد شورای عالی رهبری

شورای عالی رهبری در مشاوره با سایر طرف های سیاسی، از میان رهبران سیاسی و شخصیت های ملی ایجاد می گردد.

دکتر عبدالله عبدالله به عنوان صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، به عنوان رئیس شورای عالی رهبری، در رأس شورای عالی رهبری قرار گرفته است و تمام امور فرایند صلح را رهبری می کند؛

یکی از معاونان ریاست جمهوری به کنندگی از رئیس جمهور عضو شورای عالی رهبری می باشد؛

7- صلاحیت های شورای عالی رهبری

شورای عالی رهبری کلیه امور محتوایی و اجرایی مربوط به فرایند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می کند؛

تصمیم ها و تصویب های شورای عالی رهبری براساس آرای اکثریت اعضای این شورا اتخاذ می گردد؛

تصمیم ها و تصویب های شورای عالی رهبری نهایی بوده و اجرایی شدن آن ها الزامی می باشد؛

هیئت مذاکره کننده تحت هدایت مستقیم شورای عالی رهبری ایفای وظیفه نموده، به شورای عالی رهبری و رئیس این شورا گزارش می دهد؛

دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی رهبری، در مشاوره با بزرگان سیاسی، جامعه مدنی و روسای مجلسین شورای ملی، شورای مصالحه را تشکیل می دهد؛

رئیس جمهور می تواند جلسه های مشورتی شورای عالی رهبری را دعوت نماید؛

در صورت دعوت جلسات مشورتی، رئیس جمهور و صدراعظم اجرایی با موضوع صلح مشترکاً از جلسات ریاست می کنند؛

1- قضا

اعضای شورای عالی ستره محکمه در مطابقت با احکام قانون و با رعایت اصل توازن، با مشوره هر دو طرف، معین می شوند.

2- حکومت

اول، ادارات مرکزی

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، از جانب رهبر ثبات وهمگرایی به حیث معاون سرقوماندانی اعلا معرفی و با فرمان رئیس جمهور به رتبه مارشالی ارتقا داده می گردد.

پنجاه درصد از وزرا، رؤسای مستقل، معاونان و سفرا، بشمول نهادهای امنیتی و وزارت های کلیدی ملکی توسط صدراعظم اجرایی با موضوع صلح معرفی می گردد؛

رئیس و معاونان لوی سارنوالی (دادگاه عالی) نیز شامل این موازنه پنجاه درصدی می باشد.

از میان چهار مقام کلیدی امنیتی، (مشاور امنیت ملی، وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی)، دو مقام آن توسط صدراعظم اجرایی با موضوع صلح معرفی می گردد.

تشخیص شایستگی و شرایط قانونی افراد معرفی شده از طرف ثبات وهمگرایی در پست های عالی دولتی از صلاحیت های رهبر ثبات وهمگرایی می باشد.

تغییر و عزل مقامات معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، تنها با موافقه معرفی کننده صورت می گیرد.

در صورت عزل یا تغییر مقامات معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، جاگزین آن ها نیز توسط ایشان معرفی می گردد.

در ترکیب شورای امنیت ملی، بین هردو تیم توازن رعایت می گردد.

دوم؛ ادارات محلی

والیان ولایات، به اساس درصد آرا، توسط هر جانبی که آرای بلندتر در آن ولایت دارند، معرفی می شوند؛

شرایط معرفی، عزل و تغییر والی های معرفی شده توسط صدراعظم اجرایی با موضوع صلح، تابع شرایط معرفی، عزل و تغییر مقامات ادارات مرکزی است که در بخش ادارات مرکزی تشریح شده است.

فرماندهان پلیس و رؤسای امنیت ملی در ولایات و فرماندهان ارشد اردو(ارتش) با مشاوره هردو جانب، با رعایت توازن قومی معین می شوند؛

انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای شهرستانها به منظور تکمیل شدن ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن برگزار می گردد.

انتخابات شهردارها به منظور تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری، در اولین فرصت برگزار می گردد.

هیئت طرح تعدیل قانون اساسی، حداکثر یک سال بعد از توافق، در مطابقت به ماده 150 قانون اساسی تشکیل و رئیس آن از جانب صدراعظم اجرایی با موضوع صلح معرفی می گردد.

لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر نظام سیاسی بعد از انتخابات شوراهای ولسوالی(شهرستان) برگزار می گرد.

اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری در مدت شش ماه روی دست گرفته می گردد. اصلاح و تقویت استفاده از سیستم بیومتریک با توجه به تجارب قبلی شامل این اصلاحات است.

قانون انتخابات به منظور تغییر نظام انتخاباتی و تطبیق نظام (MDR) در خلال سه ماه بعد از امضای توافق نامه تعدیل گردد.

تعدیل قانون احزاب سیاسی نیز در خلال همین مدت روی دست گرفته می گردد.

به منظور ایجاد سهولت های اداری، حسب تقاضای مردم، ولایات جدید، از جمله در مناطق مرکزی، شمال و ساحات دیگر کشور که تقاضای مردم و ضرورت مبرم وجود دارد، در خلال سه ماه منظور می گردد.

سهمیه بندی کانکور لغو می گردد.

در توافق نامه به هیئت میانجی صلاحیت داده می گردد تا جلو نقض توافق نامه را بگیرند.

از کنندگی سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی نیز تقاضا می گردد تا در همکاری با هیئت میانجی از تطبیق درست توافق نامه سیاسی نظارت کنند.

یک تیم فنی مشترک، از طرف هر دو تیم برای شناسایی موارد نقض توافق نامه ایجاد می گردد؛

تیم فنی تلاش می کند از طریق تفاهم جلو نقض توافق نامه را بگیرد؛ درصورتی که تلاش تیم فنی مشترک به نتیجه نرسد، کننده جانبی که توافق نامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسماً به هیئت میانجی محول می کند.

مدت اعتبار توافق نامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت می باشد، و من الله توفیق

افغانستان| طرح عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی با اشرف غنی

.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 20 مهر 1400 بروزرسانی: 20 مهر 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 1998

به "درز طرح عبدالله برای حکومت مشارکتی به رسانه ها در افغانستان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درز طرح عبدالله برای حکومت مشارکتی به رسانه ها در افغانستان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید