تعبیر خواب قطار، دیدن قطار در حال حرکت چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله بای بلاگ، اگر قطار را در خواب ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید.

اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به ملاقات بیگانه ای خوشحال می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده گردد خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید.

تعبیر خواب قطار، دیدن قطار در حال حرکت چه تعبیری دارد؟

شاید بتوان مناسب ترین تعبیری را که برای قطار بیان شده از گفته های منوچهر مطیعی تهرانی بدست آورد. قطار زندگی در حال جریان است و کوپه های درون آن خانواده هستند.

قطار از وسایلی است که سابقه نزدیک به دویست سال دارد بنابراین نباید انتظار داشت که تعبیر خواب قطار از امام صادق (ع)، ابن سیرین، یوسف یا هر معبر اسلامی را بتوان یافت. موارد گفته شده بر اساس تحلیل و تفسیر رویا بوده و هر شخص باید بر اساس شرایط زندگی خودش آن را تعبیر نماید.

تعبیر خواب قطار

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می کنید و مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می افتد.

کسانی که در قطار با شما هستند همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگر درون یک کوپه بودید آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می دهند. اگر قطار شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهایی می پیمایید.

معبرین غربی گویند:

قطار نماد کنترل شما بر زندگی است، همانطور که در زندگی بیداری می توانید بر دیگران کنترل و تمرکز داشته باشید. این خواب می تواند نشانه ای از نحوه نزدیک شدن به فرصت ها باشد. دیدن جزئیات اینگونه رویاها در تعابیر ان بسیار تاثیر گذار است.

اگر مسافران را در قطار مشاهده می کنید به این معناست که بر توان مالی خود متمرکز شده اید. شما احساس می کنید از جهات مختلف در حال کشیده شدن هستید.

قطار خارج از کنترل نشان از کنترل شدن زندگی توسط دیگران دارد.

سرعت قطار در واقع نمادی از مسائل احتمالی برای بیننده خواب است.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت.
  • دیدن قطار از کار افتاده در خواب، علامت آن است که در صرفه خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد.
  • دیدن قطار شکسته و خراب در خواب، نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است.
  • اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصلاً ریلی ندارد، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که انتها معلوم می شود، برایتان منبع سود و منفعت بوده است.
  • دیدن قطارهای باربری در خواب، نشانه آن است که در اثر تغییر و تحولاتی که در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت.

تعبیر خواب قطار در حال حرکت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

وفتی سوار قطار می شویم البته خودمان می دانیم که به کجا می خواهیم برویم ولی اگر قطار جهت خود را تغییر دهد از شهر و دیار دیگر سر در می آوریم که با مقصد ما فاصله ای زیاد دارد. در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما را به جایی می برد که نمی خواهیم.

گاهی این تحول و تغییر جهت ارادی است و گاهی غیر ارادی. آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت قطار و سوار شدن در قطار ظاهر می شود و به ما هشدار و بینایی می دهد. اگر در خواب دیدید که ایستاده اید و قطار از راه می رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک قطار را می بینید سفری برای شما پیش می آید.

مشاهده قطار در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید صرفاً یک مسافرت است که بیننده خواب می رود. زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه قطار و کوپه های آن.

تعبیر خواب آمدن و رفتن قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید. اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خرسند می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.

خواب قطار لیلا برایت

اگر در خواب خود ایستگاه قطار را ببینید معنی خواب شما این است که تغییر و تحولات خوب و مثبتی در زندگی خود خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که در ایستگاه راه آهن قدم می زنید معنی خواب این است که هدیه هایی دریافت می کنید.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب ایستگاه قطار ببینید معنی خواب شما رفتن به مسافرتی کوتاه است.

اگر از دور در خواب به ایستگاه قطار نگاه می کردید معنی خواب شما این است که یک مهمان ناخوانده برای شما می آید.

تعابیر تماشا واگن در خواب

آنلی بیتون

تماشا واگن در خواب به معنای شکست و نا امیدی است و یا ازدواجی ناپیروز است و یا شکست در زندگی.

اگر در خواب دیدید که واگن را به پایین می رانید معنی خواب شما خوب نیست و اگر به بالا برانید معنی خواب شما خوب است.

تعبیر خواب قطار اسباب بازی چنانچه در خواب تان با آن بازی کنید یا در خوابتان ببینید، بیانگر این ست که می خواهید کنترل و قدرت بیشتری روی زندگی تان، و جایی که می رود داشته باشید.

خواب تماشا اینکه شما از بازمانده های یک قطار تخریب شده هستید بیانگر هرج و مرج و آشفتگی است. راستا به سوی اهدافتان، طبق راستای که برنامه ریزی کردید پیش نمی رود. شما اعتماد به نفس ندارید و به توانایی تان در رسیدن به اهدافتان شک دارید.

تعبیر خواب مسافر قطار

اگر خواب دیدید که در یک قطار پر از مسافر بودید تعبیرش این است که میل به اجتماعی شدن دارید و دوست دارید با کسی وارد رابطه شوید.

تعبیر خواب پیاده شدن از قطار

پیاده شدن از قطار در خواب تعبیرش این است که در ذهنتان به فکر تغییرات عظیم هستید اما می ترسید که این تغییرات را عملی کنید. سعی کنید در زندگی تصمیم درستی بگیرید و برای عملی کردن تصمیماتتان دودل نباشید.

اگر درخواب دیدید که کسی از قطار پیاده شد تعبیرش این است که شخصی شما را دعوت به رفتن به جشنی می نماید. جایی که میتوانید با افراد زیادی آشنا شوید.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

ایستگاه قطار در خواب نشانه ی تغییرات عظیم در زندگی است.

تماشا خواب ایستگاه قطار نشانه تحول کامل در زندگی تان است و باید قدر آن را بدانید.

اگر در خواب قطار در ایستگاه توقف کرد تعبیرش این است پیشنهادات جالبی در آینده تجربه خواهید کرد.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

خواب تماشا اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تحول در زندگی تان است. شما احتیاج دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و مشخص راستا و اهدافتان، اندکی زمان صرف کنید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب تماشا ایستگاه قطار، مسافرت کوتاه است

تعبیر خواب تماشا ایستگاه قطار از دور یک مهمان ناخوانده است

لیلا برایت می گوید:

ایستگاه قطار در خواب، نشانه ی تغییر و تحولات نو و خوشایند در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که در ایستگاه قطار قدم می زنید، به این معنا است که هدیه ای دریافت می کنید.

تعبیر خواب از قطار جا ماندن

تماشا خواب جا ماندن از قطار تعبیرش این است که به دلیل تنبلی و عدم مسئولیت، مسائل زیادی در زندگی تان به وجود آورده اید. شما مدام وظایف خود را به تعویق می اندازید و راستا پیشرفت خود را مسدود نموده اید.

در بعضی موارد جا ماندن از قطار در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته است و نشانه ای از آماده شدن برای تغییرات در زندگی است.

اگر در خواب دیدید که قطار بدون شما حرکت کرد و شما دنبال قطار می دویدید تعبیرش این است که اتفاق بدی برای شما می افتد که شما را افسرده و غمگین می نماید.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

تعبیر خواب از قطار جاماندن بیانگر فرصت های از دست رفته است. بیانگر این است که شما به مقدار کافی آماده ی فاز نو در زندگی تان نیستید. ممکن است وقت گذرانی می کنید یا انجام چیزهایی را به تاخیر می اندازید که باید قبلا کاملشان می کردید.

تعبیر خواب تماشا تصادف قطار

تعبیر تماشا تصادف قطار در خواب این است که مانع عظیمی بر سر راهتان قرار خواهد گرفت.

خواب تماشا تصادف قطار بعلاوه نشانه هرج و مرج بیش از حد است. احتمالا در کار خود شریکی دارید که مسائلی در زندگی تان ایجاد نموده است.

تعبیر خواب تماشا تصادف قطار با ماشین این است که میان خواسته ها و اهدافتان اختلاف وجود دارد.

اگر خواب دیدید که قطار با شخصی تصادف کرد تعبیرش بد است. شخصی که قطار با آن تصادف نموده احتمالا ضربه عظیمی می خورد و مشکل عظیمی برای او ایجاد می گردد.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

اگر خواب ببینید که قطار با ماشین تصادف می نماید، بیانگر این است که اهداف زندگی تان با سیستم باورتان در تضاد است. شاید کسی قصد دارد که شما هدفی را دنبال کنید که مشتاق آن نیستید

تعبیر خواب تصادف قطار با یک نفر این است که آن شخص در زندگی، در راستای اشتباه هست. شاید شما احتیاج دارید که او را در راستا درست هدایت کنید. این خواب ها ممکن است خود شما را نمایش دهد. به عبارت دیگر، شما در راستا زندگی اشتباه هستید و احتیاج دارید که راستاتان را عوض کنید.

تعبیر خواب شنیدن صدای قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می رسد.

تعبیر خواب صداق قطار شنیدن این است که به زودی یک فرصت ایده آل جلوی راه شما قرار خواهد گرفت.

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای قطار در خواب، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد.

تعبیر خواب شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می گردد، آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است.

تعبیر خواب قطار باری

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

تعبیر خواب قطار باری به بارها و مسائلی اشاره دارد که دارید حملشان می کنید. نمادی از کار یدی است.

آنلی بیتون می گوید:

تماشا قطار باری در خواب، نشانه آن است که تغییر و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد که در اثر آنها به مقامی برتر دست خواهید یافت.

تعبیر خواب قطار اکسپرس

تعبیر تماشا قطار اکسپرس در خواب نشان می دهد که اهداف و خواسته های شما سریعتر از انتظار پیش می رود. احتمالا به زودی زود به خواسته هایتان خواهید رسید.

تعبیر خواب قطار مسافری

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

قطار مسافری در خواب مربوط به کار ذهنی است.

تعبیر خواب قطار نفتکش

تماشا قطار نفتکش در خواب نشانه این است که شخصی بعضی چیزها را به شما تحمیل می نماید.

تعبیر خواب قطار نفتی بعلاوه نشانه کوشش شما برای داشتن کسب و کار پیروز است.

تعبیر خواب قطار خراب

آنلی بیتون می گوید:

تماشا قطار خراب در خواب، تعبیرش آن است که در سفر خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد، و به دلیل تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد.

تماشا خواب قطار خراب نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع قطار دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 4823

به "تعبیر خواب قطار، دیدن قطار در حال حرکت چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

17 کاربر به "تعبیر خواب قطار، دیدن قطار در حال حرکت چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب قطار، دیدن قطار در حال حرکت چه تعبیری دارد؟"

1 دیدگاه

زهرا 11 آبان 1401

سلام خواب دیدم من وپسرم و دخترم سوار قطار در حال حرکت هستیم و رفتیم روی قطار نشستیم و مناظر زیبایی را می‌دیدیم و پسرم هم فیلمبرداری می‌کرد و همش میگفتیم به به ،چقدر زیباست. تعبیرش چیست ،ممنون

پاسخ به زهرا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید