تعبیر خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله بای بلاگ، تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. دیدن پرنده در خواب به آرزوهایی اشاره دارد که نیازمند رهایی از قید و بند هستند. با تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ، هد هد، مرغ مینا و.... همراه ما باشید.

تعبیر خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن پرنده در خواب سمبل رهایی از قید و بندهای فرد بیننده خواب است. در تعبیر خواب اسلامی تفسیر خواب پرندگان بر اساس نوع گوشت (حلال و حرام) تعبیر می گردند. 

تعبیر خواب پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • پرنده: ملاقاتی خوشایند
 • پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش
 • بدام انداختن پرنده: غم و غصه
 • تخم پرندگان: ارث

لیلا برایت می گوید: دیدن پرندگان در خواب، نشانه پیروزیت در انجام کارها است. اگر پرنده ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان می رسید.

تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا می نویسد:

پرنده نماد تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن پرنده در خواب، نمادی از اهداف، آرمان ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده ای که صدا می نماید و یا پرواز می نماید، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ

مطیعی تهرانی می گوید: پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود میرسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

بعضی از معبرین اسلامی نیز دیدن پرندگان رنگارنگ در خواب را نشانه ای از کارها و مسئولیت های متعددی دانسته اند که بر دوش صاحب خواب است.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است.
 • اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.

بعضی دیگر از معبرین غربی دیدن پرنده رنگارنگ را به ازدواج صاحب خواب با شخصی مناسب تعبیر نموده اند. در تعابیر آنان آمده است که این وصلت به یک زندگی شاد و طولانی منتج خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ مینا

از دید معبرین غربی تعبیر دیدن مرغ مینا در خواب این است که شما کسب و کاری را آغاز خواهید کرد و از کنار آن درآمد قابل توجهی نصیبتان خواهد شد. شما از این واقعه مسرور خواهید شد و اطرافیانتان را نیز شاد خواهید کرد. همچنین دیدن این پرنده در خواب برای شما می تواند نشانه ای از آسایش، رقت و نزدیکی باشد.

تعبیر خواب هد هد (شانه به سر)

به بیان معبرین اسلامی دیدن هد هد در خواب بیانگر یک پیغام رسان راستگو، فردی صمیمی یا خردمند نزدیک شما و یا حتی جاسوس می تواند باشد. دیدن این پرنده در خواب به شما نوید رهایی از رنج ها و سختی ها را می دهد. دیدن هدهد در خواب نشان دهنده فردی است که شناخت درستی از خداوند داشته و قوانین الهی را به درستی فهمیده است. اگر در خواب دیدید که هدهدی در دست دارید به معنای سود شما از انجام یک تجارت در شهری دیگر است. این که در خواب ببینید هدهدی دارید به معنای تاثیرگذاری شما بر کسی است که قدرت و اقتدار دارد. اگر دیدید هد هد ماده ای دارید نشان دهنده ازدواج است.

تعبیر خواب دریافت پرنده با دست

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده ای را گرفته ای، زن خود را رها می کنی و زن دیگری می گیری.
 • اگر ببینی پرنده ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده می شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می دهی.

آنلی بیتون می گوید دریافت پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته هاست.

تعبیر خواب پرنده مرده

به تعبیر یونگ خواب دیدن پرنده مرده یا پرنده ای که دارد جان می دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می گذرد.

تعبیر خواب صدای پرندگان

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی پرنده های فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می نمایند، مصیبتی به وجود می آید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی جوجه های پرنده بانگ و فریاد می نماید، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می آید.

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می خورید همان طور که در خصوص پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.

تعبیر خواب حمله پرنده

به بیان یونگ خواب دیدن پرنده هایی که حمله می نمایند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می شوید (تحت فشارید نمی توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می کنید. اگر پرنده ها کوشش نمایند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که جهت مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می نمایند و در جهت زندگی تان سرک می کشند.

تعبیر خواب لانه پرنده

به تعبیر یونگ دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما احتیاج به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر کوششی پیروز، فرصت های جدید و شانس باشد.

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک آغاز تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ تر باشید و روی گسترش و توسعه آن کار کنید.

تعبیر خواب قفس پرنده

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می کنید که گیر نموده اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان
 • پرنده نشسته: سوگ

تعبیر خواب تخم پرنده

یونگ می گوید دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است. دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از پیروزیتی است که تاخیر دارد.

تعبیر خواب جوجه پرنده

مطیعی تهرانی: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می شود. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید.

تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک

مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود.
 • گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

آنلی بیتون درباره دیدن حالات مختلف پرندگان در خواب اینگونه می گوید:

 • اگر درخواب پرندگانی با بال هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است.
 • دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تاسف خواهید خورد.
 • دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و سرانجام وضع نامطلوب زندگی.
 • اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می نماید، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع پرنده دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

 

tour-malaysia.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی را همراه ما باشید.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 6101

به "تعبیر خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید