تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

به گزارش مجله بای بلاگ، با تعبیر خواب شترمرغ، تعبیر خواب سوار شدن بر شترمرغ، تعبیر خواب دریافت شترمرغ و تعبیر خواب پر شترمرغ همراه ما باشید.

تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

تعابیری که معبرین کهن برای شترمرغ و دیدن آن در خواب آورده اند مربوط به دوران و اعصار خود بوده و به دلیل اینکه کاربرد شترمرغ و محل زندگی این جانوران در عصر حاضر تغییر یافته است بایستی به تعابیر جدید مانند تعابیری که منوچهر مطیعی تهرانی بیان کرده است رجوع کرد.

تعبیر خواب شترمرغ (معبرین کهن)

محمد بن سیرین گوید: شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.

جابر مغربی گوید: اگر دید با شترمرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

تعبیر خواب شترمرغ (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

لوک اویتنهاو می گوید: شتر مرغ: سبک سری های شما به دیگران سود می رساند

آنلی بیتون می گوید: دیدن شتر مرغ در خواب، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند.

تعبیر خواب سوار شدن بر شترمرغ

مطیعی تهرانی: سوار شدن بر شترمرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

تعبیر خواب دریافت شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که برای دریافت شتر مرغی می دوید یا تمهید می کنید یا دام می نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.

آنلی بیتون می گوید: دریافت شتر مرغ در خواب، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

تعبیر خواب پر شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر شترمرغ سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد و اگر احیاناً شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد. زینت کردن پر شترمرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تأیید دیگران نیست و می تواند محل ایراد و ملامت باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع شترمرغ دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

 

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 5060

به "تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید